TAMPEREEN SISU RY

SÄÄNNÖT

1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Tampereen
Sisu ry. Seuran kotipaikka on Tampere.

2 § Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu
Seura toimii Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n ja liiton
asianomaisen piirijärjestön jäsenseurana. Seuran tarkoituksena on
edistää urheilun ja erilaisten liikuntamuotojen harrastusta sekä
terveitä elämäntapoja.
Toiminnassaan seura:
1) kehittää kulttuuri- ja nuorisotyötä;
2) edistää tasa-arvoista ja eettistä urheilu- ja
liikuntaseuratoimintaa sekä
3) toimii puhtaan luonnon ja ympäristön puolesta ja
4) toimii taloudellisesti kestävällä pohjalla
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura:
1) järjestää urheilu- ja liikuntatilaisuuksia sekä kilpailuja ja
muita vastaavia kulttuuritapahtumia;
2) harjoittaa kasvatus-, koulutus-, valmennus- ja neuvontatyötä;
sekä
3) harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

3 § Jäseneksi liittyminen ja jäsenmaksut
Seuran jäsenet ovat joko nuorisojäseniä, varsinaisia jäseniä,
kannattajajäseniä, kunniajäseniä tai kunniapuheenjohtajia.
Seuran nuorisojäseneksi voi liittyä jokainen alle viisitoista (15)
vuotias yksityinen henkilö.
Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä viisitoista (15) vuotta
täyttänyt yksityinen henkilö. Seuran kannatusjäseneksi voi liittyä
yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Seuran
kunniajäseneksi voidaan kutsua yksityinen henkilö, joka on
huomattavasti edistänyt seuran tarkoituksen toteuttamista. Seuran
kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua seuran, Suomen Työväen
Urheiluliitto TUL ry:n tai liiton piirijärjestön toiminnassa
huomattavasti ansioitunut yksityinen henkilö. Seuran varsinaiseksi
jäseneksi, nuorisojäseneksi ja kannatusjäseneksi hyväksymisestä, ja
kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi kutsumisesta päättää
seuran johtokunta. Seuran jäseneltä perittävän liittymismaksun ja
vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta sekä maksuajankohdasta päättää
seuran syyskokous kunkin jäsenryhmän osalta erikseen.
Yhdistyksen jäsenrekisteriä yhdistyksen johtokunnan niin päättäessä
ylläpitää Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry.

4 § Seurasta eroaminen, erottaminen ja eronneeksi katsominen
Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran
johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla
eroamisestaan seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Jäsen voidaan erottaa seurasta,
1) jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän
seuraan liittyessään sitoutui tai
2) jos jäsen on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella
huomattavasti vahingoittanut seuraa taikka
3) jos jäsen ei enää täytä laissa tai näissä säännöissä mainittuja
jäsenyyden ehtoja.
Jäsenen voidaan katsoa eronneen seurasta, jos hän ei ole maksanut
jäsenmaksuaan kuuden (6) kuukauden kuluessa sen erääntymisestä.
Jäsenen erottamisesta päättää seuran kokous. Jäsenelle on varattava
tilaisuus selityksen antamiseen ennen erottamispäätöksen tekemistä,
paitsi jos erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.
Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n hallitus voi päättää seuran
jäseneen kohdistuvasta liiton alaista kilpailutoimintaa koskevasta
kilpailukiellosta tai varoituksesta sen mukaan kuin tarkemmin
määrätään kurinpitosäännöissä tai kilpailusäännöissä. Vastaava
päätöksenteko-oikeus on niiden lajiliittojen hallituksilla, joiden
jäsenenä seura on, niiden alaista toimintaa koskevissa asioissa.

5 § Toimielimet
Seuran päätösvaltaa käyttää seuran kokous. Toimeenpanevana elimenä
on seuran johtokunta.

6 § Seuran sääntömääräiset kokoukset
Seuran kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa ja syyskokous lokatai marraskuussa johtokunnan tarkemmin määräämänä ajankohtana.
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt;
2) valitaan pöytäkirjan tarkistajat;
3) esitellään johtokunnan kertomus seuran toiminnasta edelliseltä
kalenterivuodelta;
4) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä;
5) päätetään seuran koollekutsumistavasta seuran sääntöjen 9 §:n
edellyttämällä tavalla; sekä
6) käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet
asiat.
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt;
2) valitaan pöytäkirjan tarkistajat;
3) vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle
vuodelle;
4) vahvistetaan liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruus ja
maksuajankohta seuraavalle kalenterivuodelle sääntöjen 3 §:n
mukaisesti;
5) vahvistetaan johtokunnan ja jaostojen jäsenten palkkiot;
6) päätetään johtokuntaan valittavien määrästä vähintään kolme (3)
henkilöä
7) valitaan johtokunnan puheenjohtaja sekä muut johtokunnan jäsenet
erovuoroisten tilalle;
8) valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa
ja varatilintarkastajaa tai varatoiminnantarkastajaa.
Tilintarkastajaksi voidaan valita tilintarkastusyhteisö.
9) päätetään johtokunnan avuksi asetettavista ja johtokunnan
Sivu: 3(5)
alaisuudessa toimivista jaostoista sekä annetaan johtokunnalle
valtuudet jäsenten valitsemiseen;
10) käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet
asiat.
Kokousten käsiteltäväksi tarkoitettu esitys on jätettävä
kirjallisena johtokunnalle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen
kokousta.
Jos esitys koskee asiaa, josta lain mukaan on mainittava
kokouskutsussa, esitys on jätettävä johtokunnalle niin hyvissä
ajoin, että johtokunta ehtii sisällyttää asian kokouskutsuun.
Tehdyistä esityksistä on seuran johtokunnan annettava kirjallinen
lausunto.

7 § Ylimääräinen kokous
Seuran ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää
tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta. Ylimääräinen kokous on
myös pidettävä, jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran
äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamaansa asiaa varten
kirjallisesti johtokunnalta vaatii. Johtokunnan on viipymättä
vaatimuksen saatuaan kutsuttava seuran ylimääräinen kokous koolle
pidettäväksi viimeistään neljän (4) viikon kuluessa vaatimuksen
esittämisestä.

8 § Äänioikeus seuran kokouksessa
Jokaisella seuran varsinaisella jäsenellä, joka on maksanut kokousta
edeltävän kalenterivuoden jäsenmaksunsa, on seuran kokouksessa
äänioikeus ja yksi (1) ääni.
Seuran nuoriso- ja kannatusjäsenellä on seuran kokouksissa puhe- ja
läsnäolo-oikeus. Kunniajäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla on
seuran kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus.
Seuran johtokunnan päätöksellä voi etäosallistua seuran kokoukseen
ennen kokousta tai kokouksen aikana myös tietoliikenneyhteyden tai
muun teknisen apuvälineen avulla. Etäosallistumisen mahdollisuudesta
ja tavasta on mainittava kokouskutsussa.

9 § Kutsu seuran kokouksiin
Johtokunnan on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään
seitsemän vuorokautta ennen kokousta kirjallisena, sähköpostitse tai
seuran Internet-sivuilla.

10 § Johtokunta
Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu syyskokouksessa
valittu puheenjohtaja ja vähintään 2 ja enintään 8 muuta varsinaista
jäsentä. Johtokunnan puheenjohtaja ja varsinaiset jäsenet valitaan
kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan siten, että puheenjohtaja ja yksi
(1) ja enintään neljä (4) muuta jäsentä eroavat vuorovuosittain ja
erovuoroisten tilalle valitaan uudet johtokunnan jäsenet.
Johtokunnan toimikausi on syyskokousten välinen aika.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa
keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja muut
tarvittavat toimihenkilöt.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun koollekutsuja katsoo siihen olevan
aihetta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.
Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
arpa. Seuran päätoiminen työntekijä ei voi olla johtokunnan jäsen.

11 § Johtokunnan tehtävät
Johtokunnan tehtävänä on hoitaa seuran asioita lain ja näiden
sääntöjen sekä seuran kokouksen päätösten mukaan.
Erityisesti johtokunnan tehtävänä on:
1) edustaa seuraa ja valita seuran edustajat, varaedustajat ja
ehdokkaat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin;
2) johtaa seuran toimintaa, hoitaa sen taloutta ja omaisuutta sekä
valvoa seuran sääntöjen noudattamista ja johtokunnan päätösten
toimeenpanoa;
3) kutsua koolle seuran kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät
asiat;
4) panna toimeen seuran kokouksen päätökset;
5) päättää yhdistyksen jäsenten ottamisesta;
6) pitää luetteloa seuran jäsenistä;
7) laatia ehdotus toimintakertomukseksi, tilinpäätökseksi,
toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi;
8) valita tarvittaessa jäsenet vuosikokouksen asettamiin jaostoihin;
sekä
9) ottaa ja erottaa seuran toimihenkilöt ja palkatut työntekijät.

12 § Jaostojen tehtävät ja toimivalta
Seuran jaostojen tehtävänä on huolehtia oman lajinsa tai
toimintasektorinsa toiminnasta seuran toimintasuunnitelman ja
talousarvion sekä johtokunnan antamien ohjeiden mukaisesti. Jaosto
voi päättää oman lajinsa tai toimintasektorinsa taloudellisista
asioista vahvistetun talousarvion ja johtokunnan hyväksymän
taloudenhoidon ohjesäännön puitteissa. Jaosto ei kuitenkaan voi
tehdä seuraa sitovia oikeustoimia, sopimuksia tai muita sitoumuksia.

13 § Seuran nimen kirjoittaminen
Seuran nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja, kaksi aina yhdessä.
Johtokunta voi määrätä johtokunnan jäsenen tai seuran toimihenkilön
kirjoittamaan seuran nimen yksin tai yhdessä jonkun toisen
nimenkirjoittajan kanssa.

14 § Tilintarkastajat
Seuralla on vähintään yksi (1) tai enintään kaksi (2)
tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja yksi (1) tai enintään kaksi
(2) varatilintarkastajaa/varatoiminnantarkastajaa, jotka kaikki
valitaan syyskokouksessa yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan.
15 § Tilikausi ja tilintarkastus
Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös, tilit ja muut
tarpeelliset asiakirjat on jätettävä
tilintarkastajille/toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta
Sivu: 5(5)
ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien on
annettava johtokunnalle kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi
viikkoa ennen kevätkokousta.
16 § Sääntöjen muuttaminen
Seuran sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ehdotus
sääntöjen muuttamiseksi hyväksytään, jos sitä kannattaa vähintään
kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.
Sääntöjen muuttamisesta on ilmoitettava Suomen Työväen Urheiluliitto
TUL ry:n hallitukselle.

17 § Seuran purkaminen
Seuran purkamisesta päättää seuran kokous. Ehdotus seuran
purkamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa vähintään kolme
neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä kahdessa
peräkkäisessä seuran kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään
neljä (4) viikkoa.
Jos seuran toiminta päätetään yhdistää toiseen seuraan, sen jäljelle
jääneet varat luovutetaan seuran toimintaa jatkavalle seuralle.
Mikäli seura purkautuu tai lakkautetaan, varat luovutetaan Suomen
Työväen Urheiluliitto TUL ry:lle.
18 § Eroaminen liitosta ja piirijärjestöstä
Seuran eroamisesta Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:stä tai sen
piirijärjestöstä päättää seuran kokous. Ehdotus eroamisesta
hyväksytään, jos sitä kannattaa vähintään kolme neljäsosaa
äänestyksessä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä seuran
kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään neljä (4) viikkoa.
Eroamisesta on ilmoitettava asianmukaisesti liitolle ja
piirijärjestölle.

19 § Muut määräykset
Siltä osin, kuin näissä säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan
yhdistyksiä koskevaan lainsäädäntöön sisältyviä säännöksiä.
Aikaisempien sääntöjen mukaan saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.